Justin Sinner Pictures Posts

Zonsondergangen en wolkenpartijen zijn een van de meest gefotografeerde onderwerpen op deze planeet. Op Texel spannen ze de kroon, qua schoonheid. Ze zijn mooi en opgebouwd uit kleuren die je niet vaak ziet in onze dagelijks natuurlijke wereld. Omdat ze zo vaak gefotografeerd worden zijn zonsondergangen een tikkeltje een fotografisch cliché geworden. Hoewel elke zonsondergang uniek is kan het een echte uitdaging zijn om ze vast te leggen op jouw unieke manier. Deze foto is genomen op Texel, ’t Horntje, je ziet de Waddenzee en Teso’s Texelstroom vaart net de haven binnen. Op de achtergrond den Helder. #nofilters

Sunsets and cloud formations are one of the most photographed subjects on this planet. On Texel the most beautiful ones, in terms of beauty. They are beautiful and made up of colors that you not see that often in our daily natural world. Because they are photographed so often sunsets become a tad a photographic cliché. Although each sunset is unique, it can be a real challenge to capture them in your unique way. This photo was taken on Texel ’t Horntje, you see the Wadden Sea and Teso’s Texelstroom just arrive in port. In the background the city of Den Helder. #nofilters

Elk jaar komt het water zo hoog dat het over de rand van de haven stroomt, zo ook afgelopen weekend (13-01-2017). Het is dan voor mij als fotograaf zaak dat je aanwezig bent! Je kunt dan foto’s maken die je vaak NIET kunt maken. Ook aan de Noordzeekust is het prachtig tijdens de Noordwesterstormen, het water komt ongelooflijk hoog en spoelt heel veel zand en duinen weg. Krijgt u de kans dit te zien? Doen! Zie hier meer foto’s van de stormen op en rond Texel.

Each year the water is so high that it flows over the edge of the harbor of Oudeschild, as last weekend (13-01-2017). It’s for me, as a photographer, important that you’re there! So You can take pictures that you cant make that often. Also the North Sea coast is beautiful during the northwestern storms, the water is incredibly high and washes away a lot of sand and dunes. If you get the opportunity to see this? Do it! More pictures of the storms in and around Texel, click here.

De herfst is in volle gang met al haar prachtige kleuren en verschillende paddenstoelen. Ik vind dit persoonlijk een van de mooiste tijden van het jaar. En u?

Autumn is in full swing with its beautiful colors and lots of different mushrooms. I Personally find this one of the most beautiful times of the year. And you?

Deze foto heeft de NRC Dagblad publieksprijs gewonnen. Het thema was ontspanning. Bekijk hier artikelen uit verschillende kranten.

This photo won the NRC newspaper Audience Award. The theme was relaxation. Check out newspaper articles here.

 

Wil jij een leuke fotoshoot met je gezin, kinderen, huisdier, vrienden of alleen op een door jou gekozen mooie Texelse locatie? Niet te geposeerd en te stijf, maar gewoon zoals je bent! Het stralende vakantiegevoel.  Dat kan!! Stuur een bericht op facebook of een mail naar jsinnerpictures@hotmail.com.

Bekijk hier een paar voorbeelden.

 

Do you want a fun photo shoot with your family, kids, pets, friends or alone on a beautiful Texel location? Not too posed and stiff, but just as you are! The radiant holiday. It’s possible!! Send a message on facebook or email to jsinnerpictures@hotmail.com.

See some examples here.

 

Texelstroom, het nieuwe vlaggenschip van Teso is op woensdagavond rond 18.15 uur gearriveerd op Texel. Het nieuwe schip vervangt het “Schulpengat” dat sinds 1990 dienst doet. Texelstroom komt naast het in 2005 gebouwde schip “dr Wagemaker” te varen. Dat dit een bijzondere gelegenheid was staat vast, het komt immers eens in de 10 a 15 jaar voor. Het nieuwe schip zal tot 2030 door TESO worden ingezet als dienstboot en vervolgens tot 2040 als reserve boot dienen. Texelstroom is constructief vormgegeven door het scheepsbouwkundig ingenieursbureau C-Jop. Er is ook aan het milieu gedacht het nieuwe schip is schoner, zuiniger en maakt gebruik van zonnepanelen op het bovenste dek van het schip. Lengte: 135,40 mtr, breed: 27,90 mtr, motoren vermogen: 8000 eKW, Auto max: 378 st, max passagiers: 1750st.  De foto’s. Voor meer info over het schip of TESO klik hier.

Texelstroom, the new flagship of Teso has arrived on wednesday the 25th of may around 18.15 hours at the island of Texel (NL). The new ship will replace the “Schulpengat” serving since 1990. Texelstroom come alongside the ship “dr Wagemaker” who was built in 2005. This was a very special opportunity, it  happens once every 10 to 15 years. The new vessel will be deployed by TESO until 2030 as a service boat and then serve as a backup boat until 2040. Texelstroom is structurally designed by the naval architect engineering C-Jop. There is also the environmental thought the new ship is cleaner, more economical and uses solar panels on the upper deck of the ship. Length: 135.40 m, width 27.90 m, power output: 8000 eKW, car max: 378 st, max passengers 1750st. Photo’s. More info about the ship or TESO click here.

Een meierblis is een vreugdevuur dat op 30 april wordt aangestoken op Texel, blis is het Texelse woord voor vuur. Overigens heeft dit vuur geen enkel verband met Koninginnedag (vroeger), dat toevallig op dezelfde datum werd gevierd: de meierblissen zijn namelijk onderdeel van een veel oudere traditie.

Meierblissen zijn grote vuren van afval- en snoeihout, deze vuren worden aan het begin van de avond aangestoken. Bij een aantal van de meierblissen worden vooraf aan het ontsteken van het grote vuur eerst diverse kleinere vuren “gebouwd” met behulp van het hout van de meierblis. Sommigen poffen in dit vuur aardappels of smelten marshmallows. Ook raakt het gebruik meer in zwang om de gezichten zwart te maken met het as. Volgens folkloristische deskundigen is de meierblis een restant van een Germaans (de Walpurgisnacht) gebruik om met vuren de geesten van de winter te verdrijven en de komst van de lente en het licht te vieren. Naast de grote vuren bij de dorpen zijn er ook tientallen particuliere meierblissen. Foto’s

A meierblis a bonfire lit on April 30 on Texel blis the Texel word for fire. Incidentally, this fire has no connection with the Queen, which coincidentally was celebrated on the same date, the meierblissen are in fact part of a much older tradition.

Meierblissen are big fires of waste and prunings, these fires are lit at the beginning of the evening. In some of the meierblissen be prior to the lighting of the large fire first several smaller fires “built” using the wood of the meierblis. Some roast potatoes in the fire or melting marshmallows. Also, the use becomes more popular in order to make the faces black with the shaft. According to folklore experts meierblis use is a remnant of a Germanic (Walpurgis Night) in order to fire to drive away the spirits of winter and the arrival of spring and the light to celebrate. Besides the big fires in the villages there are also dozens of private meierblissen. Photo’s